Saturday, May 5, 2012

Norton 360 5.0.0.125 Final โปรแกรมป้องกันไวรัสรุ่นใหม่

Norton 360 5.0.0.125 Final โปรแกรมที่รวมเอาเทคโนโลยีชั้นเลิศทางด้านการป้องกันไวรัส, สปายแวร์, ไฟร์วอลล์, ระบบป้องกันการบุกรุก, ต่อต้านภัยพิชชิ่ง, ระบบสำรองข้อมูลและการปรับแต่งระบบ ซึ่งจะช่วยป้องกันเครื่องพีซีและ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บอยู่ในเครื่องให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ทและความเสี่ยง ต่าง ๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูล ผู้ใช้จึงวางใจได้ทุกเมื่อที่ต้องทำธุรกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ Norton 360 เรียกความมั่นใจของผู้ใช้กลับคืนมาด้วยฟีจเจอร์สำคัญที่ให้การปกป้องต่อภัย ล่อลวงทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยจะทำการตรวจวิเคราะห์และแก้ปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับเครื่องพีซี รวมทั้งปรับแต่งให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูง


Norton 360 provides all-in-one ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม