Thursday, May 24, 2012

Rainlendar 2.8 Build 100 โชว์ปฏิทินสวยๆ ไว้ที่หน้าจอคอมพ์

Rainlendar 2.8 Build 100 Beta โปรแกรมปฏิทินเอาไว้โชว์ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความพิเศษกว่าโปรแกรมปฏิทินทั่วไปที่มันสามารถแสดงตารางนัดหมาย ตารางตั้งเตือนต่างๆ ที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าได้ และ เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้มันก็จะมีเสียงหรือเหตุการณ์ที่เรากำหนดไว้แสดงออกมา หากถึงเวลาที่กำหนดไว้.

Rainlendar can be a customizable calendar that displays the current month. ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม