Thursday, May 24, 2012

challenging Disk Sentinel 3.50 ตรวจเช็คการทำงานของฮาร์ดดิสก์

challenging Disk Sentinel 3.50 โปรแกรมตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดดิสก์ ไม่ว่าจะการตรวจสอบขนาดความจุที่แท้จริง ตรวจสอบความร้อนภายในฮาร์ดดิสก์ ตรวจสอบการอ่าน-เขียน ที่วัดออกมาเป็นค่า seek-time ซึ่งบอกได้ว่าฮาร์ดดิสก์ของท่านทำงานเร็ว-ช้าแค่ไหน (ตัวเลขน้อยแสดงว่าทำงานเร็ว) อีกทั้งยังคอยสอดส่องการทำงานที่ผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ได้อีกด้วยครับ.


แสดงความร้อน ณ. เวลาต่างๆ ของฮาร์ดดิสก์

ตรวจสอบความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล (Seek Time ดูที่ค่า Average)

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการทำงาน

สามารถวัดความร้อนออกมาแสดงที่ Taskbar ได้
challenging Disk Sentinel (HDSentinel) is genuinely a multi-OS HDD/SSD monitoring ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม