Tuesday, December 11, 2012

UltimateDefrag 3.0.100.19 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพฮาร์ดดิส์

UltimateDefrag 3.0.100.19 โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระเบียบและอยู่ใกล้เคียงกันมากขึ้น เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นรวดเร็วที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์โดยรวม ทั้งนีัเนื่องจากการ Defrag ทั่วไปด้วยเครื่องมือของ windows เองค่อนข้างทำงานช้า และข้อมูลยังกระจัดกระจายอยู่มากนั่นเองเราจึงควรใช้ซอฟแวร์เฉพาะด้านเช่นนี้ที่ทำงานได้เหนือกว่ามากครับ.
/p>
UltimateDefrag is the world s most powerful defragger with regards to the file placement flexibility it gives you for defragging and strategically ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม