Monday, April 9, 2012

iPad 2 อาจมีสมรรถนะที่เร็วกว่ารุ่นแรก 10 เท่า!!

Dr. Jack Dongarra นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านการประมวลผลสมรรถนะสูง ได้เริ่มโครงการวิจัยเพื่อวัดสมรรถนะการประมวลผลของ iPad ด้วยโปรแกรม LINPACK แต่ข้อมูลล่าสุดของโครงการเผยว่า นักวิจัยยังวัดสรรถนะของโปรเซสเซอร์ได้เพียงแค่คอร์เดียวของ iPad 2 ที่มีอยู่จริง 2 คอร์ อย่างไรก็ตาม Dr. Dongarra กล่าวว่า หากโครงการนี้เสร็จสิ้น ค่าสมรรถนะโดยประมาณของ iPad 2 ที่ใช้โปรเซสเซอร์ 2 คอร์ น่าจะอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 1.65 ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม