Friday, April 20, 2012

Google ถูกสอบเรื่องการผูกขาดทางการค้า

ไล่มาจาก ฝรั่งเศส, คณะกรรมาธิการยุโรป ตอนนี้การสอบสวนว่าการจัดอันดับผลการค้นหาของกูเกิลเป็นการผูกขาดทางการค้าหรือไม่ก็ลามมาถึงสหรัฐฯ แล้ว โดยวุฒิสมาชิก Herb Kohl ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการการต่อต้านการผูกขาดได้ประกาศว่าเข้าสอบสวนกูเกิล เนื่องจากมีเว็บจำนวนมากได้ร้องเรียนมาว่ากูเกิลได้จัดอันดับผลการค้นหาอย่างไม่เป็นธรรม และการเข้าซื้อโฆษณาบนผลค้นหา การประกาศนี้เป็นการประกาศเริ่มต้นกระบวนการสอบสวน แต่ผลที่เกิดขึ้นแน่นอนคือการเข้าซื้อบริษัทต่างๆ ในอนาคตของกูเกิลจะถูกตรวจสอบอย่างหนักขึ้น นอกจากประเด็นของกูเกิลแล้ว ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่คณะอนุกรรมการประกาศสอบสวนอีกมาก เช่น การผูกขาดการขนส่งทางรถไฟ (ซึ่งบ้านเราแทบไม่ต้องสอบสวน รฟท. กินรวบทั้งประเทศ), พฤติกรรมที่ไม่ชอบของบริษัทยา ที่จ่ายเงินให้บริษัทอื่นๆ เพื่อถอนการผลิตยาที่หมดอายุสิทธิบัตรแล้วให้ช้าออกไป, ความเป็นกลางของผู้ให้บริการบรอดแบนด์, และการแข่งขันของสายการบิน เป็นต้น ส่วนส.ว. บ้านเราผมได้ยินข่าวใหญ่ๆ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม